در این مقاله به بررسی اجمالی دو مقوله می پردازیم.

1- ضریب ایمنی سیم بکسل ها چیست و چه رابطه ای با تعداد آنها دارد ؟ 

2- زنجیر جبران

سیم بکسل و ضریب اطمینان

سیم بکسل

ضریب ایمنی سیم بکسل آسانسور معمولا با نسبت 1 به 11 و یا بیشتر می باشد (1 به 21).حداقل قطر سیم بکسل نسبت فلکه نباید کمتر از 40 باشد.در آسانسورها به دلیل ایمنی و ضریب اطمینان بالا، به تناسب ظرفیت آسانسور از 3 رشته سیم بکسل، یا بیشتر (4 ، 5، 6 ، 8 رشته و...) استفاده می شود.

پر مصرف ترین نوع سیم بکسل در آسانسور سیم بکسل 19×8 می باشد که مجموع رشته مفتولهای آن 152 عدد است.

سیم بکسل ها در آسانسور همواره تحت تاثیر خمش در فلکه ها و اصطکاک با فلکه می باشند مسلما هرچه سیم بکسل بیشتر خم گردد بر طول عمر آن تاثیر گذار است .

سیم بکسل2

در استاندارد EN81-1+A3 جهت محاسبه ضریب اطمینان هم تعداد خم ها (Nequiv(p و سطح و شدت تاثیر نوع شیار موتور (Nequiv(tدر نظر گرفته شده است.

(Nequiv = Nequiv(t) + Nequiv(p

خم معکوس فقط در زمانی در نظر گرفته می شود که فاصله بین محل اتصال طنابهای متصل به دو فلکه متوالی ثابت از 200 برابر قطر طناب فولادی کمتر باشد.

(Nequiv(p) = Kp .(Nps + 4 * Npr

Nps: تعداد فلکه های با خم ساده

Npr: تعداد فلکه های با خم معکوس

Kp: ضریب نسبت بین قطر فلکه رانش موتور و سایر فلکه ها

زنجیر جبران

زنجیرجبران1

در ساختمان های مرتفع وقتی که کابین در بالا و یا پایین ترین طبقه قرار می گیرد مجموع وزن سیم یکسل ها که مقدار قابل ملاحظه ای است به یک سمت فلکه کششی منتقل می شود و مشکلاتی مانند سرخوردن روی فلکه کششی، گرم کردن موتور و مصرف انرژی زیاد را به وجود می آورد. برای جلوگیری از این موارد، سیم بکسل یا زنجیری هم وزن سیم بکسل ها و نصف تراول کابل، از تیر پایبن یوک کابین به تیر پایین وزنه تعادل متصل می شود تا اضافه وزن بوجود آمده توسط سیم بکسلها و تراول کابل را جبران نماید.

محاسبه وزن زنجیر جبران :

جهت محاسبه وزن زنجیر جبران در آسانسور ، ابتدا باید وزن مجموع معادل سیم بکسلها را بدست آوریم، یعنی وزن یک متر از سیم بکسل، ضرب در تعداد رشته ها؛حال این وزن بدست آمده را، اگر در ضریب بکسل بندی ضرب کنیم، وزن هر یک متر زنجیر جبران بدست می آید.

نکته: وزن زنجیر جبران و تراول کابل در محاسبات ترمز ایمنی پاراشوت P+Q محاسبه میگردد لذا حدود یک سوم وزن کل زنجیر جبران و تراول کابل در هنگام انتخاب ترمز ایمنی پاراشوت باید در نظر گرفته شود.