نمی توان بطور قطعی گفت که کدام آسانسور  گزینه بهتری است بلکه بر اساس شرایط ساختمان و نیاز و کاربرد، نوع آسانسور مورد نظر خود را انتخاب می کنیم. در زیر به مقایسه مختصری بین این دو نوع آسانسور می پردازیم.

آسانسور هیدرولیکیآسانسور کششی

جدول مقایسه