در استاندارد آسانسور اصطلاحات و تعاریفی به کار برده می شود که شاید بسیاری از افراد با  این اصطلاحات آشنا نباشند. در ادامه این مقاله به معرفی بخشی از این اصطلاحات می پردازیم.

1. آسانسور باری / مسافری (Goods/passenger lift)

آسانسوری ‌است‌ كه‌ برای‌ حمل‌ و نقل‌ كالا طراحی‌ شده‌است‌ و معمولا” عمل‌ حمل‌ و نقل‌ به همراه‌ افراد صورت‌ می‌ گیرد.

Goods or passenger lift

2. اتاق فلکه ها (Pulley room)

اتاقی است که فلکه های آسانسور در آن قرار دارند و وسایلی از قبیل گاورنر و تجهیزات برقی نیز میتوان در آن قرار گیرند. ولی سیستم محرکه در آن قرار ندارند.

Pulley room

3.آسانسور با سیستم محرکه کششی- اصطکاکی (Traction drive lift)

آسانسوری است که جابجایی در آن به وسیله اصطکاک ما بین طناب هایی که داخل شیارهای فلکه اصلی موتور قرار دارند انجام میگیرد.

Traction drive lift

4.آسانسور با رانش مثبت (Positive drive lift)

آسانسوری است که به وسیله طناب ها یا زنجیرهایی آویزان شده و به طریقی غیر از اصطکاک به حرکت در می آید.

Positive drive lift

5. بار نامی یاظرفیت مفید (Rated load)

میزان باری است که تجهیزات آسانسور بر مبنای آن انتخاب و ساخته شده اند.

6. استفاده کننده (User)

شخصی که از خدمات آسانسور استفاده می کند.

User

7. ترمز ایمنی یا پاراشوت (Safety gear or parachute)

وسیله ای مکانیکی است که در صورت افزایش سرعت بیش از حد مجاز و یا گسیختگی سیستم تعلیق (آویز) فعال شده و با درگیر شدن بر روی ریل های راهنمای کابین یا وزنه تعادل آسانسور آنها را متوقف نموده و در حالت توقف نگه میدارد.

Safety gear or parachute

8. چاه آسانسور (Elevator Well)

فضایی که در آن کابین و وزنه تعادلی – کششی یا وزنه تعادل آسانسور حرکت میکند این فضا معمولا به کف چاهک ، دیوارها و سقف چاه محدود است.

Elevator Well

9. چاهک آسانسور (Elavator Pit)

بخشی از چاه آسانسور است که در زیر پایین ترین ایستگاه کابین آسانسور قرار دارد .

Elavator Pit

10. ریل های راهنما (Guide rails)

این ریل ها برای هدایت کابین و وزنه تعادلی –کششی یا وزنه تعادل آسانسور تعبیه میشوند.

11. دقت همسطح سازی (Leveling accuracy)

فاصله عمودی ایجاد شده ما بین درگاه ورودی کابین آسانسور با درگاه طبقه در هنگام تخلیه یا بارگزاری کایبن آسانسور.

12. دقت توقف (Stopping accuracy)

فاصله عمودی ایجاد شده ما بین درگاه ورودی کابین آسانسور با درگاه طبقه در هنگام توقف کابین آسانسور در طبقه ای که به آن فراخوانده شده و باز شدن کامل درب های آسانسور

13. ترمز ایمنی تدریجی (Progressive safety gear)

نوعی ترمز ایمنی آسانسور است که عملکرد ترمز آن روی ریلهای راهنما به گونه ای است که موجب شتاب منفی تعریف شده و محدودی میگردد و با تمهیداتی، نیروهای وارد به کابین و وزنه تعادل آسانسور را به مقدار مجازی محدود مینماید.

progressive safety gear

14. ترمز ایمنی لحظه ای (Instantaneous safety gear)

نوعی ترمز ایمنی آسانسور است که به صورت تقریبا آنی با ریلهای راهنما کاملا درگیر می شود.

Instantaneous Safety Gear - IN-6000 Down Only

15. ترمز ایمنی لحظه ای با اثر ضربه گیر (Instantaneous safety gear with buffered effect)

نوعی ترمز ایمنی آسانسور است که به صورت تقریبا آنی با ریل های راهنما کاملا درگیر می شود ولی واکنش در کابین یا وزنه تعادل آسانسور به وسیله یک سیستم ضربه گیر واسطه محدود می شود.

16. زنجیره ی ایمنی برقی یا سری ایمنی (Electric safety chain)

تمامی وسایل ایمنی برقی آسانسور که به یکدیگر به طور سری متصل می باشند.

17. حداقل بار گسیختگی طناب فولادی (Minimum breaking load of a rope)

حاصل ضرب مربع قطر نامی طناب فولادی (بر حسب میلیمتر مربع) و مقاومت کششی نامی سیم ها ( بر حسب نیوتون بر میلیمتر مربع) و یک ضریب متناسب با نوع ساختار طنابهای فولادی آسانسور می باشد.

18. حرکت ناخواسته کابین (Unintended car movement (UCM))

حرکت بدون فرمان کابین آسانسور با درب های باز در محدوده درب های طبقات به جز حرکت ناشی از بارگزاری یا تخلیه بار.

19. سینی زیر درب آسانسور (Aprone)

صفحه ای قائم با لبه شیبدار است که زیر آستانه درب طبقه آسانسور یا زیر ورودی کابین آسانسور نصب می شود.

elevator Aprone

20. ضربه گیر آسانسور (Buffer)

وسیله ای است برای کاهش شدت ضربه در انتهای مسیر که شامل وسایل متوقف کننده ای با استفاده از فنر ها ، سیالات ، و سایر وسایل مشابه می باشد.

elevator buffer

21. سرعت نامی (Rated speed)

عبارت است از سرعت کابین آسانسور بر حسب متر بر ثانیه که تجهیزات بر مبنای آن ساخته شده اند.

22. زمان عکس العمل سیستم ( System reaction time)

به مجموع فاصله زمانی بین وقوع یک خطا در سیستم یکپارچه ایمنی تا شروع عکس العمل مربوط به آن در آسانسور و مقدار زمانی که آسانسور نیاز دارد تا به وضعیت ایمن بعد از عکس العمل اولیه برسد گفته می شود.

23. سطح یکپارچگی ایمنی ( Safety integrity level(SIL))

سطوح سه گانه مجزا برای مشخص کردن الزامات یکپارچگی ایمنی در عملکرد ایمنی که به سیستم الکترونیکی قابل برنامه ریزی در کاربردهای مرتبط با ایمنی آسانسورها اختصاص یافته است.

24. سیستم الکترونیکی قابل برنامه ریزی در کاربردهای مرتبط با ایمنی آسانسورها ( Programmable electronic system in safety related applications for lift)

سیستمی برای کنترل، حفاظت و پایش بر مبنای یک یا چند وسیله الکترونیکی قابل برنامه ریزی شامل تمامی اجزا سیستم مانند منابع تغذیه ، حسگرها و سایر وسایل ورودی ، بزرگراه های اطلاعاتی و سایر مسیر های ارتباطی ، فعال کننده ها و سایر وسایل خروجی در کاربردهای مرتبط با ایمنی آسانسور استفاده می شود.

25. موتورخانه (Machine room)

اتاقی است که موتور یا ماشین های سیستم محرکه آسانسور و یا تجهیزات مربوطه در آن قرار دارند.

machine room

26. ماشین آلات (Machinery)

تجهیزاتی که به صورت سنتی در موتورخانه آسانسور قرار داده میشد ، تابلو های فرمان سیستم کنترل رانش، سیستم محرکه ، کلیدها ی اصلی و وسایل عملکرد اضطراری آسانسور.

27. طناب ایمنی (Safety rope)

طناب فولادی کمکی است که به کابین یا وزنه تعادل آسانسور متصل میگردد تا در هنگام سرعت بیش از حد مجاز آسانسور و یا قطع سیستم آویز ، ترمز ایمنی را فعال سازد.

28. قاب یا یوک (Sling frame)

چهارچوبی فلزی است که کابین آسانسور یا وزنه تعادل را حمل نموده و به سیستم آویز متصل میگردد. این قاب ممکن است با دیوارهای کابین یکپارچه باشد.

Sling frame

29. کابین آسانسور (Car)

بخشی از آسانسور است که مسافران و یا بار و یا هر دوی آنها را جابجا میکند.

elevator cabin

30. مساحت مفید کابین (Available car area)

اندازه مساحت کابین آسانسور که در ارتفاع یک متر بالاتر از کف کابین آسانسور بدون احتساب فضایی که دستگیره ها اشغال میکنند، اندازه گیری میشود که این فضا در حین کارکرد آسانسور جهت استفاده بار یا مسافر تامین شده است.

31. سیستم کنترل حرکت رانش (Drive control system)

سیستمی که کارکرد سیستم محرکه آسانسور را پایش و کنترل میکند.

elevator Drive control system

32. سیستم محرکه آسانسور ( Lift machine)

دستگاهی دارای موتور که آسانسور را به حرکت در آورده و یا از حرکت باز می دارد.

33. کنترل کننده اضافه سرعت یا گاورنر (Over speed governor)

وسیله ای است که وقتی آسانسور به هر دلیلی به سرعتی بیش از حد مجاز برسد، موجب توقف آن شده و در صورت نیاز سیستم ترمز ایمنی را بکار می اندازد.

over speed governor

34. فضای بالاسری (Head room)

قسمتی از فضای چاه آسانسور که بین کف بالاترین طبقه توقف آسانسور تا زیر سقف چاه قرار دارد.

35. فضای فلکه (Pulley space)

فضایی در داخل یا خارج از چاه آسانسور است که فلکه ها در آن قرار می گیرند.

36. فضای ماشین ( Machinery space)

فضایی در داخل یا خارج از چاه آسانسور است که تمام یا قسمتی از ماشین آلات در آن قرار می گیرند.

37. کابل متحرک (Travelling Cable)

به کابل قابل انعطاف که بین کابین آسانسور و یک نقطه ثابت قرار میگیرد ، گفته می شود.

travelling cable

38. وزنه تعادلی – کششی آسانسور (Counterweight)

جرمی است که با متعادل نمودن تمام یا بخشی از جرم کابین آسانسور موجب صرفه جویی در انرژی می شود.

39. منطقه بازشو قفل آسانسور (Unlocking zone)

منطقه ایست در بالا و پایین سطح توقف آسانسور که وقتی کف کابین در آن منطقه باشد ، در همان طبقه قابلیت باز شدن از حالت قفل را میابد.

40. شیشه چند لایه (Laminated glass)

دو یا چند لایه شیشه ای که هر کدام از آنها توسط یک لایه نازک پلاستیکی به یکدیگر چسبانده شده اند.