از آنجائیکه پیشگیری بهتر از درمان است، با داشتن یک برنامه بازرسی دقیق و تعمیر و نگهداری دوره ای آسانسور می توان از نیاز به تعمیر آن و ایجاد هزینه های گزاف مالی و حتی جانی کاربران جلوگیری کرد!

سرویس نگهداری آُسانسور

نکات مهم سرویس آسانسور

  • تهیه گزارشی از مشکلات عملیاتی پیش از تعمیر آسانسور
  • بازرسی های روزانه
  • جلوگیری از کارکردن قطعات خراب
  • عدم استفاده از شوینده های صنعتی
  • پیروی از  دستورالعمل وزن قابل تحمل آسانسور


1- تهیه گزارشی از مشکلات عملیاتی پیش از تعمیر آسانسور

بررسی کردن  فاصله زمانی نقص در کارکرد سیستم  و ارائه گزارش مکتوب، یکی از راه های موثر  برای تشخیص مشکلات و همچنین تسهیل تعمیر آسانسور می باشد.در اینصورت  بازرس یا تعمیرکار آسانسور با مراجعه به این گزارش می تواند به سرعت مشکل را شناسایی و تعمیر کند.تهیه گزارش


2- بازرسی های روزانه

به کمک یک چک لیست، باید  تمام قسمت های آسانسور را بازرسی شود تا مطمئن شویم  همه چیز به درستی کار می کند. نباید حتی از کوچکترین تغییرات در روند کاری آسانسور و اجزای آن چشم پوشی کرد!بازرسی روزانه


3- جلوگیری از کارکردن قطعات خراب

هر کدام از قطعات آسانسور روزی از کار خواهند افتاد.برای داشتن یک آسانسور سالم که نیازی به تعمیرات اساسی نداشته باشد، باید حتما قطعات  خراب ، حتی اگر  بسیار کوچک باشند را در اولین فرصت تعمیر کرد.تعمیر قطعات خراب


4- عدم استفاده از شوینده های صنعتی

استفاده از هر نوع ماده شوینده ای برای آسانسورها تا جای ممکن ممنوع است زیرا مکانیزم های درونی یک آسانسور ممکن است در اثر استفاده از ماده های قوی دچار خوردگی شوند.تنها در صورتیکه  شرکت سازنده آن ماده خاصی را پیشنهاد داده باشد امکان استفاده وجود دارد.شوینده ممنوع


5- پیروی از  دستورالعمل وزن قابل تحمل آسانسور

عدم توجه به وزن قابل تحمل توسط آسانسور،سبب تسریع ساییدگی تجهیزات و مکانیزم های بالابر شده و برای مسافران داخل آسانسور نیز خطرات بزرگی به همراه دارد!وزن قابل تحمل آسانسور