از محصولات گروه صنعتی کهکشان سیستم رو ، می تــوان به درب های تلسکوپــی اشاره کرد. 

در اینجا نقشه این درب ها قرار داده شده است.

map 2p-tabaghemap 2p-tabaghe-jadvalmap 2p-cabinmap 2p-cabin-jadval